PRAWO NATURALNE – CZĘŚĆ I

Share

PRAWO NATURALNE CZ.1

Wielu z Was próbuje lub powołuje się na prawo naturalne, lecz nie każdy je rozumie.

Dlaczego? Dlatego, że tak jak wszystko zostało zakłamane celowo lub źle zinterpretowane.

Prawo naturalne zawsze było, jest i będzie PRAWEM NADRZĘDNYM nad prawem stanowionym.

Dlatego też w kilku odcinkach postaram się przybliżyć sentencje PRAWA NATURALNEGO spisanego w KSIĘDZE ŻYCIA powstałej 754 lata temu w języku starosłowiańskim na terenach dzisiejszej Polski. Stanowiła ona podstawę nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Później została wywieziona i ukryta w zbiorach archiwum watykańskiego.

Prawa te NATURA wypisała w sercu człowieka mocą Boga. Mogą je poznać wszyscy, bo źródłem poznania jest sumienie. Dobro należy czynić, a zła –unikać. Odróżnić to pozwala ludzki rozum.

W naukach przyrodniczych istnieje synonim prawa naturalnego, to tzw. prawo przyrody, czyli prawidłowości zjawisk przyrody stwierdzonych w prawach nauki.

Z kolei w niektórych nurtach teologii i filozofii istnieje zespół obiektywnych norm moralnych wynikających z natury człowieka i poznawalnych rozumowo. Zaś w naukach społecznych to określenie reguł zachowania się lub ocen, które mają wynikać z „istoty” lub „natury” zjawiska, zgodnie z którymi powinno się kształtować instytucje ekonomiczne, społeczno-polityczne i prawne.

To również określenie poglądów stwierdzających obowiązywanie takich reguł lub ocen (doktryny prawa natury).

Pojęcie PRAWA NATURY występowało w różnych wersjach w dziejach etyki, antropologii filozoficznej oraz filozofii państwa prawa.
Historyczne badania zjawisk prawnych z pozycji historycznej szkoły prawa, zwłaszcza w polemice z pozytywizmem prawniczym. Współcześnie doktryny prawa natury są jednym z podstawowych nurtów ideologii społeczeństw demokratycznych, jak i w rozmaitych postaciach naturalistycznych, które ukształtowały się w dyskusjach nad prawami natury w związku z pogwałceniem praw człowieka przez faszyzm czy stalinizm. Prawo natury odgrywa znaczną rolę w prawie angielskim i amerykańskim.

Nawet dr Hamer powiedział, że każde tzw. zachorowanie ( z wykluczeniem zatruć, urazów i niedożywienia) poprzedzone jest przeżyciem biologicznego konfliktu.

Konflikt biologiczny ( w skrócie nazywany DHS- Dirk Hammer Syndrom) musi spełniać trzy następujące kryteria:
• wydarzenie nagłe, niespodziewane, które trafia nas jak przysłowiowy „grom z jasnego nieba”; sytuacja nagle przyjmuje taki obrót, jakiego absolutnie się nie spodziewaliśmy;
• wydarzenie dramatyczne (odczuwanie subiektywne), które dotknęło nas do żywego;
• wydarzenie odczute w izolacji (co nie jest równoznaczne z tym, że musimy być w tym czasie sami) nie możemy z nikim podzielić się problemem, dusimy go w sobie; często gdy podzielimy się z kimś zmartwieniem, to mamy wrażenie, że „nikt nie rozumie naszego problemu”- to niezrozumienie powoduje odczucie izolacji.

To nagłe i zupełnie nieoczekiwane wydarzenie przestawia funkcjonowanie naszego organizmu na tryb „czujności i napięcia” w celu podołania zaistniałej sytuacji. Stale myślimy o problemie, nie możemy się z nią pogodzić, nie akceptujemy jej, mamy kłopoty ze snem.
Zmiany są widoczne na trzech płaszczyznach;
W PSYCHICE zmienia się nasze zachowanie-jesteśmy w emocjonalnym i mentalnym stresie.

W ORGANIE (przyrost albo zanik komórek). W momencie uderzenia DHS-u ośrodek sterowania w mózgu, który odebrał informacje w szoku, wysyła ją do korespondującego organu i uruchamiany jest tzw. SBS- Sensowny Biologiczny Specjalny Program. Biologicznym sensem każdego programu jest poprawienie funkcji organu odpowiedzialnego za konflikt.
Każdy byt żyjący pragnie osiągnąć pełnię tych możliwości rozwojowych, które ma. Zwierzęta kierują się głównie wrodzonymi instynktami, a celem ich życia jest osiągnięcie pełni rozwoju fizycznego, toteż ich prawem są instynkty. Natomiast celem życia człowieka jest osiągniecie nie tylko pełni rozwoju fizycznego, ale jeszcze bardziej pełni rozwoju umysłowego i duchowego.

W naukach filozoficznych i dotyczących etyki określenie „prawo naturalne” odnosi się do człowieka, który posiada rozum, wolną wolę, samoświadomość, potrafi opanowywać się i jest za swoje postępowanie odpowiedzialny- jest osobą.

Najważniejszą i podstawową zasadą prawa naturalnego jest: czyń dobro i unikaj zła.
Do ważnych aspektów prawa naturalnego należą:
• Szacunek do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci;
• Szacunek dla drugiego człowieka;
• Małżeństwo i rodzina;
• Płeć i seksualność

Będzie to omówione dokładniej w dalszej rozprawie. Prawo naturalne zakorzenione jest w każdym człowieku od początku jego istnienia, toteż prawu naturalnemu poddani są wszyscy ludzie bez wyjątku i każdy człowiek zobowiązany jest do jego przestrzegania.
W rozprawach wieszczów czytamy : „Prawo naturalne, obecnie w sercu każdego człowieka(…), jest uniwersalne w swoich przepisach i jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. Wyraża ono godność osoby i określa podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków”.
„Prawo naturalne jako takie jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych; istnieje wśród zmieniających się poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Nie można go zniszczyć ani wyrwać z serca człowieka”.
Rozum ludzki zdolny jest rozpoznać i zrozumieć prawo naturalne, czyli prawa swojej natury, ponieważ człowiek potrafi zastanawiać się nad sobą samym i wnikać w swoją osobowość. Prawa te powinny być uwzględniane i stosowane przez wszystkich ludzi, zwłaszcza że podstawową zasadą jest ( jak wyżej powiedziano): czynić dobro i unikać zła. „Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą czynią to, co Prawo nakazuje-chociaż Prawa nie mają-sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje, jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające”. Ze słów tych wynika, że wszystkich ludzi trzeba uważać za zdolnych do życia moralnego zgodnego z sumieniem, także nieznających objawienia bożego, czyli że jest to prawda ogólnoludzka.
Istnieje również prawo stanowione uchwalane przez rządy społeczeństw. Prawo stanowione dotyczy życia w społeczeństwie i określa, np.: zasady ruchu drogowego, organizację szkolnictwa, urzędów, wysokość podatków, karalność za przestępstwa i wiele innych spraw. Natomiast prawo naturalne pozostaje poza gestią państwa, to znaczy, że państwo nie może ograniczać, ani zmieniać naturalnych praw człowieka.
Istnieje wyższa świadomość, która stworzyła to prawo. Nazwijmy je STWÓRCĄ.

Wierzący niech nazwą BOGIEM, a niewierzący – SIŁĄ WYŻSZĄ. Prawo naturalne jest przeznaczone dla każdego, kto chce tworzyć, i kiedy ma do tego prawo. ŻYCIE w zgodzie z prawem naturalnym i z praktykowaniem go to rozwój cywilizacji poprzez rozwój podświadomości, świadomości i nadświadomości każdej istoty.

Prawo naturalne pozwala nam i uczy nas, jak żyć w zdrowiu i pełnej świadomości otaczającego wszechświata. Możemy żyć w świadomym uczestnictwie, aby dostosować się do praw naturalnych, które będą wspierać naszą ścieżkę objawienia podczas cyklu oświecenia i wspierać aktualizację naszego celu i misji na Ziemi.

Wybór Miłości jako naszego stałego przewodnika jest kluczem do wszystkiego, ponieważ nasze czyste serce i wewnętrzny duch poprowadzą nas przez te tajemnice, aby naprawdę poznać siebie. Rozważ medytację i refleksję nad tym, co te prawa oznaczają w twoim życiu, i zauważ, kiedy działają. Świadomie decydujesz się pracować z tymi prawami naturalnymi w biegunowości miłości, aby pozytywnie wpłynąć na twoje manifestacje i osiągnąć najwyższy cel oraz szerzyć więcej miłości i dobroci na planecie.
KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ

Źródło: Jan Rod

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz mnie
Aktualne posty z mojego bloga mogą być dostarczane bezpośrednio na twój adres e-mail.
Aby otrzymywać najnowsze posty ...
Powered By WPFruits.com