MOMENTUM PLAN.ZAKOŃCZYĆ JUŻ CZAS

Share

JESTEŚMY OSZUKIWANI ALE WSZYSTKIE PUZZLE ZOSTAŁY JUŻ ODKRYTE

CZAS OTWORZYĆ OCZY I ZROZUMIEĆ CO SIĘ DZIEJĘ

CZAS SKOŃCZYĆ WDROŻONY PLAN A POTRAFI TO TYLKO ZJEDNOCZENIE LUDZI OPARTE NA MIŁOŚCI I WSPÓŁPRACY

JESTEŚMY WOLNYMI LUDŹMI I PROSZĘ WSZYSTKICH O DZIELENIE SIĘ TĄ INFORMACJĄ

PROSZĘ O ZABEZPIECZENIE SIEBIE I SWOJĄ RODZINĘ NA POZIOMIE CIELESNYM, NA POZIOMIE MATERII PRZY POMOCY:

 • nawodnienia organizmu (z dodatkiem minerałów) – dodajmy większą dawkę minerałów do pitej wody na co dzień – to jest bardzo ważne, ponieważ minerały są buforem ph przestrzeni międzykomórkowych (może to być szczypta soli nieprzetworzonej, może to być kwas fulwowy, mumio, woda z shungitu, Quinton woda morska itp.);
 • proszę uzyskać odpowiedni poziom stężenia metabolitu D3 25(OH) we krwi – około 100 ng/ml (250nmol/L). By uzyskać takie stężenie należy przyjmować dobraną do stanu zdrowia dawkę wit. D3.
 • proszę codziennie pić witaminę C, która działa jak ochronna tarcza dla komórek i zmniejsza wszelki stan zapalny przy odpowiednio dobranej dawce dziennej (zdrowe osoby – 2-5 gramów dziennie wit. C, osoby chorujące na choroby przewlekłe prosi się o konsultacje w tej sprawie i dobranie odpowiedniej dawki)
 • selen (selenometionina) 200 mcg i cynk (pikolinian cynku) 30-50 mg dziennie – niezwykle ważne dla działania systemu odpornościowego;
 • żywienia bogatego w witaminy, minerały (warzywa, owoce, soki warzywno – owocowe, kiełki, kasze niepalone)

Dodatkowo:

 • wychodzimy na światło słoneczne – codziennie;
 • uczymy się technik relaksacyjnych, medytacyjnych, modlitewnych opartych o dostrojenie do pełnej wdzięczności za uzyskanie idealnego stanu i osiągnięcie celu – codziennie; (słowa, auto-wsparcie)
 • kontakt z drugim człowiekiem – codziennie;
 • kontakt z naturą – wyjście na spacer wśród drzew – codziennie;
 • zdajmy sobie sprawę, że dzięki jedności naszej jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko, co chcemy. Łączmy się myślami z osobami na całym świecie, dążącymi w swoich działaniach do pełnej wolności.
UWOLNIENIE POTENCJAŁU LUDZKIEGO POPRZEZ UWOLNIENIE ENERGETYCZNE / UNLOCKING HUMAN POTENTIAL THROUGH ENERGY RELEASE
EWOLUCJA Z CZASÓW WPŁYWÓW NA ISTOTY LUDZKIE DO CZASÓW WYZWOLENIA JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA / EVOLUTION – NO acquaintance

A teraz przeczytaj i zrozum, dlaczego powyższe zalecenia są tak ważne dla Ciebie i Twojej rodziny. Przeczytaj bez emocji, ale ze zrozumieniem i zacznij działać, bo dzięki działaniu mamy efekty.

Na podstawie zgłoszonej operacji Lockstep (The Ro.cke.ff.eler Play.book) jesteśmy w drugiej fazie operacji. Zapytasz jakiej operacji? Trzeba spędzić naprawdę wiele czasu na poszukiwaniach, by odnaleźć faktyczne powody i korelacje między rozgrywającymi szachy na naszej planecie.

SCENARIUSZE SĄ PISANE Z DUŻYM WYPRZEDZENIEM – KTO TAK PISZE? “Organizacje filantropijne zainteresowane promowaniem powszechnych praw i wolności zostaną zablokowane na granicach wielu narodów. Świat ściślejszej odgórnej kontroli rządowej i bardziej autorytarnego przywództwa, z ograniczonymi innowacjami i rosnącym sprzeciwem obywateli.” ROCKEFELLER

OPIS DRUGIEJ FAZY:

Pierwsza faza doprowadzi do osłabienia i osłabienia układu odpornościowego z powodu braku pożywienia, dystansu społecznego, noszenia masek i braku kontaktu ze światłem słonecznym i zdrowymi bakteriami.

Ekspozycja na promieniowanie 5G dodatkowo zaatakuje układ odpornościowy. Tak więc, kiedy ludzie ponownie zaczną partycypować w społeczeństwie, więcej ludzi zachoruje z uwagi na obniżoną odporność. Odbędzie się zrzucanie winy na na Co.v.id-19. To wszystko nastąpi, zanim szczepienia będą gotowe, aby je uzasadnić. Następnie nastąpi dłuższy i silniejszy lock.down (po świętach?), dopóki wszyscy nie przyjmą szczepionki.

FAZA TRZECIA: jeśli większość ludzi oprze się szczepionce, zostanie uwolniony uzbrojony wirus SA.RS / H.IV / ME.RS. Spowoduje to wiele zgonów osób osłabionych i chorujących. Będzie to przetrwanie najsilniejszych. Będzie to również ostateczny impuls dla wszystkich, aby zaszczepili się w celu powrotu do normalności. Ci, którzy przyjęli szczepionkę, będą w stanie wojny z tymi, którzy jej nie przyjęli. To będzie anarchia ze wszystkich stron.

TEN PLAN JUŻ ZNAMY, DLATEGO DZIELMY SIĘ MOŻLIWOŚCIAMI, BY ZMIENIĆ KURS I BY WZMOCNIĆ ZMIANY ZACHODZĄCE NA ZIEMI

ZACZĘLIŚMY BOWIEM OD PIERWSZEJ FAZY. Ten etap był zaplanowany i bardzo dokładnie wdrożony. Nikt nie może podważyć tego, co się stało. Teraz wiemy, dlaczego to się stało i kto jest za to odpowiedzialny.

OPIS PIERWSZEJ FAZY, KTÓRA ZACZĘŁA SIĘ NA POCZĄTKU ROKU 2020:

Co najwyżej przeziębienie / łagodne objawy grypy. Medialne poparcie dla masowej paranoi i strachu. Zastosowano wadliwy system testujący, który wychwytuje każdy materiał genetyczny w organizmie, który powielany wielokrotnie daje pozytywne wyniki (test PCR). Sztuczne podniesienie liczb przypadków Co.v.id-19, poprzez ZMIANĘ DANYCH NA CERTYFIKATACH ŚMIERCI, PODWÓJNE ZLICZANIE DANYCH i sklasyfikowanie wszystkich zgonów, w tym w wyniku innych chorób i przyczyn naturalnych, jako Co.v.id-19. Lockdown przygotuje nas do życia zgodnie z drakońskimi prawami, ograniczanie możliwości protestów i odbędzie się identyfikacja publicznego oporu.

Czy sytuacja z pierwszego kwartału roku 2020 nie odzwierciedliła omówiony plan? Źródło podaję poniżej.

Do realizacji jest w planie !!!

Czy to nauka, czy porozumienie skorumpowanych medyków / naukowców ???

Oficjalny dokument producenta szczepień na CO.V.ID.1.9 PF.I.T.ZER:

8.2.7. Zdarzenia związane z chorobą i / lub wynik chorobowy związany z chorobą, nie kwalifikują się jako AR (reakcje niepożądane) lub SAE (poważne reakcje niepożądane).

Potencjalne choroby CO.V.ID-19 i ich następstwa, które są zgodne z definicją klinicznego punktu końcowego (czyli są to zdarzenia, ale one nie podlegają ryzyku zatrzymania testów, ani ryzyku wycofania produktu z rynku), nie powinny być rejestrowane jako zdarzenia niepożądane (AE – Adverse Reactions).

Dane te zostaną zapisane jako dane oceny skuteczności tylko na odpowiednich stronach odnośnie CRF (patrz na dole, co to jest), ponieważ są to oczekiwane punkty końcowe. Potencjalne choroby CO.V.ID-19 i ich następstwa nie będą zgłaszane zgodnie ze standardowym procesem przyspieszonego zgłaszania SAE, nawet jeśli zdarzenie to może spełniać definicję SAE. Zdarzenia te zostaną zapisane na stronach chorób CO.V.ID-19 w części CRF w ciągu 1 dnia.

Zasadniczo więc producent tej szczepionki planuje spodziewane poważne skutki uboczne (w tym zdarzenia sercowo-naczyniowe i zgony) i uznaje już z góry, że będą one w sekcji CRF (Case report form (CRF).

To sztuczka, prawda?

Ta firma jest rządzona przez samo zło i nieetycznych ludzi. Firma, która nie jest już odpowiedzialna za jakiekolwiek skutki uboczne (już sobie to uzyskali od rządów), również nie zamierza nawet zgłaszać możliwych poważnych działań niepożądanych. Nie będzie można tego opublikować, a publika tego nie zobaczy. Wszelkie poważne skutki uboczne od podania szczepionki, w tym zgony, zostaną wymienione w rozdziale CRF (jedynie raportów partycypantów), które “zaszło” w ciągu 1 dnia od podania szczepionki.

Jak można przeoczyć tę manipulację?

Jak to się ma do ataku na zdrowie ludzkie? Czy nie jest to próba ludobójstwa?

Byliśmy oślepiani przez tyle lat. Wierzyliśmy, że system medyczny jest stworzony dla ludzkiego zdrowia. Obecnie intencje producentów szczepionek mają się nijak do bezpieczeństwa. Źródło informacji załączam poniżej w j. angielskim.

Przetłumaczyliśmy ulotkę szczepionki kowidowej.

PONIŻEJ TEKST PO ANGIELSKU

WE ARE BEING CHEATED

IT’S TIME TO OPEN YOUR EYES AND UNDERSTAND WHAT’S HAPPENING

IT’S TIME TO END THIS AND THIS CAN ONLY BE DONE BY UNION OF FREE PEOPLE

WE ARE FREE PEOPLE AND I ASK EVERYONE TO SHARE THIS INFORMATION

PLEASE PROTECT YOURSELF AND YOUR FAMILY ON THE BODY LEVEL, ON THE MATTER LEVEL BY USING:

 • hydration of the body (with the addition of minerals) – let’s add a higher dose of minerals to the water you drink every day – this is very important because minerals are a pH buffer of the intercellular spaces (it may be a pinch of unprocessed salt, it may be fulvic acid, mumio, shungite water , Quinton, sea water, etc.);
 • please obtain the appropriate concentration of the metabolite D3 25 (OH) in the blood – about 100 ng / ml (250 nmol / L). To obtain such a concentration, you should take a dose of vit. D3.
 • please drink vitamin C every day, which acts as a protective shield for cells and reduces any inflammation with a properly selected daily dose (healthy people – 2-5 grams daily of vitamin C, people suffering from chronic diseases are asked for consultation and selection appropriate dose)
 • selenium (selenomethionine) 200 mcg and zinc (zinc picolinate) 30-50 mg daily – extremely important for the functioning of the immune system;
 • nutrition rich in vitamins and minerals (vegetables, fruit, vegetable and fruit juices, sprouts, unroasted groats)

Additionally:

 • we go out into the sunlight – every day;
 • we learn relaxation, meditation and prayer techniques based on tuning to full gratitude for achieving the ideal state and achieving the goal – every day; (words, auto-support)
 • contact with other people – every day;
 • contact with nature – going for a walk among trees – every day;
 • let us realize that thanks to our unity, we are able to achieve anything we want. Let us think about people all over the world who strive for full freedom in their actions.

And now understand why the above mentioned actions are important:

Based on the reported Operation Lockstep (The Rockeffeler Playbook) we are in the 2nd Phase of the Operation.

The 1st phase will lead to compromised and frail immune systems through lack of food, social distancing, wearing masks and lack of contact with sunlight and healthy bacteria.

Exposure to 5G radiation will further attack the immune stsrem. Thus, when peple re-emerge into sociaty, more people will fall ill. This will be blamed on Co.v.id-19. This will all occur before the vaccination is ready to justify it. A longer and more potent lockdown will follow until everyone takes the vaccine.

3rd Phase: If majority of people resist the vaccine, a weaponized SARS/HIV/MERS virus will be released. A lot of people will due from this. It will be survival of the fittest. It will also be the ultimate push for everyone to be vaccinated in order to return to normality. Those who have taken the vaccine will be at war with those who have not. It will be anarchy from all sides.

We started from 1st Phase:

Common Cold/Flu Mild symptoms at most. Media endorsement of mass paranoia and fear. Flawed testing system utilized, which picks up any genetic material in the body and triggers a positive results (pcr test). Inflation of Co.v.id-19 case numbers, through CHANGING OF DEATH CERTIFICATES, DOUBLE-COUNTING and classifying all deaths including other diseases and natural caused as Co.v.id-19. Lockdowne will condition us to lifer under Draconian laws, prevent protests and identify public resistance.

WSZYSTKO ZOSTAŁO WDROŻONE PRZEZ DECYZJE POLITYKÓW DO TEJ PORY
EVERYTHING HAS BEEN IMPLEMENTED BY POLITICAL DECISIONS UP TO THIS TIME

PLAN WAS CREATED YEARS AGO. CIT. “Philanthropic organizations interested in promoting universal rights and freedoms will get blocked at many nations’ borders.

A world of tighter top-down government control and more
authoritarian leadership, with limited innovation and growing
citizen pushback.” https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

To be implemented !!!

Is it science or corrupted medical people’s agreement ??? This is from official document written by P.F.I.T.Z.E.R

8.2.7. Disease – Related Events and/or Disease – Related Outcomes Not Qualifying as ARs (Adverse Reactions) or SAEs (Serious Adverse Reactions)

Potential CO.V.ID-19 illnesses and their sequelae that are consistent with the clinical endpoint definition should not be recorded as AEs (Adverse Reactions). These data will be captired as efficacy assessment data only on the relevant pages of the CRF (look at the bottom what is it), as these are expected endpoints.

Potential CO.V.ID-19 illnesses and their sequelar will not be reported according to the standard process for expedited reporting of SAEs, even though the event may meet the definition of an SAE.

These events will be recorded on the CO.V.ID-19 illness pages in the participant;s CRF within 1 day.

So basically the producer of this vaccine is planning the expected serious side effects (including cardiovascular and death events) to be included in Case report form (CRF). Thats a trick right?
This company is ruled by evil and unethical people.

Complany who is not responsible now for any side effects including deats, will not even report possible serious adverse reactions. This can not be published and public will not see this.

Any serious side effects including deaths will be listed in Case Report Forms within 1 day. How this manupulation can be missed by public? How this influence the human health longterm and how its not suppose to be genocide attack, not even seen ?? Because we were blinded for so many years now. Because we believed that medical system is made for human health where is not.

JAWNE USUNIĘCIE MOŻLIWOŚCI RAPORTOWANIA CIĘŻKICH REAKCJI POSZCZEPIENNYCH PO SZCZEPIONCE CO.V.I.D.1.9. I ZRZUCENIE WINY ZA EWENTUALNE ZGONY (ŚMIERĆ) W WYNIKU STRESU W PIERWSZYM DNIU PO SZCZEPIENIU / SEVERE REMOVAL OF THE POSSIBILITY TO REPORT SEVERE VACCINATION REACTIONS AFTER VACCINATION OF CO.V.I.D.1.9. VAC. ANY POSSIBLE DEATHS AND SERIOUS ADVERSE REACTIONS WILL BE PUT THE BLAME ON STRESS WITHIN THE FIRST DAY AFTER VACCINATION
TO FIRMA, KTÓRA JEST WCIELENIEM ZŁA – OTRZYMAJĄ TO, NA CO ZASŁUGUJĄ

ŹRÓDŁO ZDJĘĆ: fb Kasia Świstelnicka

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz mnie
Aktualne posty z mojego bloga mogą być dostarczane bezpośrednio na twój adres e-mail.
Aby otrzymywać najnowsze posty ...
Powered By WPFruits.com